Общи условия на услугата

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АБОНАМЕНТНА УСЛУГА

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА УЕБ БАЗИРАН СОФТУЕР

на Valival Commerce

 

Тези общи условия регулират отношенията между „Валивал“ ООД, с адрес на управление град Стара Загора, ул.”Княз А.Батенберг” № 85, ап.16, офис: Стара Загора, ул.”Петър Парчевич”, № 26, ет.3, ЕИК 201626112, номер по ЗДДС: BG201626112, е-mail: hello@valival.com  представлявано от Валентин Кичуков, в качеството му на Управител, наричано в тези общи условия  за краткост ДОСТАВЧИК

И всички ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставяните от ДОСТАВЧИКА услуги под общото наименование Valival Commerce.

Тези общи условия са достъпни на адрес: https://valivalcommerce.com/service-terms-of-use

I. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

 Чл.1. Посочените понятия имат значение за целите на тези Общи условия, индивидуалните договори и анекси, сключени с ползвателите, както и останалата документация, която страните изготвят и разменят във връзка с Абонаментната услуга, а и изобщо при изработването и допълването на ПРОЕКТА.

Valival Commerce  – съвкупност от услуги по създаване, графична и функционална настройка и предоставяне на абонаментна услуга на уеб базиран софтуер, наричан в тези общи условия за краткост ПРОЕКТ.

АБОНАМЕНТНА УСЛУГА е услугата по съхранението, използването, техническата поддръжка и актуализацията на ПРОЕКТА.

ПРОЕКТ – уеб базиран софтуер, състоящ се от отделни модули, разработен от ДОСТАВЧИКА и предоставен под наем на ПОЛЗВАТЕЛЯ за осъществяване на дейността му.

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТА, означава проектът да е активен, т.е. да бъде публично достъпен като визия и функционалност, и ПОЛЗВАТЕЛЯТ да има възможност да администрира и използва модулите, включени в ПРОЕКТА и изобщо да ползва правата си по АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА

ДЕАКТИВИРАНЕ НА ПРОЕКТА –преустановяване на публичния достъп до ПРОЕКТА и деактивира профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ПОЛЗВАТЕЛ е физическо или юридическо лице, в това число и обединение от лица, което чрез ПРОЕКТА осъществява законосъобразна професионална и/или търговска дейност.

НАЕТИ МОДУЛИ – съвкупността от модули, налични в системата Valival Commerce  или специално разработени за нуждите на ПОЛЗВАТЕЛЯ, които са вградени в предоставения му за ползване ПРОЕКТ.

НАЕТИ УСЛУГИ – съвкупността от услуги, които се предоставят от ДОСТАВЧИКА на ПОЛЗВАТЕЛЯ във връзка с техническата поддръжка и сървърните параметри на ПРОЕКТА.

СЪРВЪРНИ ПАРАМЕТРИ – съвкупност от предварително договорен между страните пакет параметри, които ДОСТАВЧИКЪТ осигурява на ПРОЕКТА за неговото използване, съхранение и архивиране, в това число дисково пространство, процесорно време, обслужван трафик от и към ПРОЕКТА и други.

ОФЕРТА е индивидуален за всеки ПОЛЗВАТЕЛ документ, който съдържа ценово предложение за изработването на проекта и абонаментната услуга; техническа спецификация, която включва идейния дизайн, концепцията, функционалността и включените към  проекта модули; етапите на изработка, времевата схема; описание  на абонаментната услуга, в това число сървърните параметри и  елементите на техническата поддръжка.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2.  Данните на ДОСТАВЧИКА са както следва:

  1. Наименование: „Валивал“ ООД, ЕИК 201626112
  2. Седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Княз А.Батенберг” № 85, ап.16
  3. Данни за кореспонденция: Стара Загора, ул.”Петър Парчевич”, № 26, ет.3, email:
  4. Регистрация по ДДС: BG201626112
  5. Имейл адрес за техническа поддръжка:   support@valival.com

III. ФОРМА ЗА ВАЛИДНОСТ НА ИЗЯВЛЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.3. (1) Всички изявления между страните във връзка с ползването на абонаментната услуга, в това число заявки, фактури, протоколи, предупреждения, запитвания и други се извършват по електронен път, чрез електронни изявления на имейл адресите, посочени в първоначалния договор за изработване на ПРОЕКТА.

 (2) Когато пакета техническа поддръжка включва възможност за подаване на заявки за техническа помощ по телефона, тя се подава на посочения в договора телефон на ДОСТАВЧИКА като ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява всички разговори от и към този телефонен номер да бъдат записвани, като записите се съхраняват от ДОСТАВЧИКА не повече от 30 дни.

Чл.4. В случай на промяна на имейл адрес, страните са длъжни да се уведомят своевременно. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ промени своя имейл адрес и не уведоми  ДОСТАВЧИКА, всички изявления направени от страна на ДОСТАВЧИКА на предишния имейл се считат получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. Всички цени, договорени между страните са в лева без ДДС.

Чл.6. Цената на абонаментната услуга за всеки ПОЛЗВАТЕЛ е формирана на база наемната цена на включените модули и услуги към ПРОЕКТА.

Чл.7. (1) Абонаментната услуга се фактурира и заплаща на тримесечие, шестмесечие или година, като периодичността се определя по споразумение между страните.

(2) Десет дни преди изтичане на срока, за който ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил абонаментна такса, ДОСТАВЧИКЪТ издава и изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ фактура за следващия период, която следва да бъде заплатена в срок до пет работни дни по банковата сметка, посочена във фактурата;

(3) В случай,че ПОЛЗВАТЕЛЯТ желае да заплаща абонаментната услуга за различен период от време, той следва да уведоми за това ДОСТАВЧИКА преди издаване на фактурата по т.4. Периодът на заплащане не може да бъде по-дълъг от 12 месеца;

(4) ДОСТАВЧИКЪТ има право да издаде първата фактура за период, който е по-дълъг или по-къс от определения между страните с 15 дни, с оглед удобство при администрирането на фактурите и плащанията. 

Чл.8. (1) Цената на абонаментната услуга се гарантира от ДОСТАВЧИКА само за периода, за който е заплатена, като в случай на промяна на цените или условията ДОСТАВЧИКЪТ уведомява предсрочно ПОЛЗВАТЕЛЯТ .

(2) Заплащането на Абонаментната такса дава възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ да ползва ПРОЕКТА за периода, за който се отнася, т.е. правото на ПОЛЗВАТЕЛЯ да ползва ПРОЕКТА за съответния период възниква след заплащане на абонаментната такса и само за периода, за който е платено.

V. АКТИВИРАНЕ НА ПРОЕКТА, ПРОФИЛ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл.9. (1) Първоначалното активиране на ПРОЕКТА се извършва най-късно в първия работен ден, следващ деня, в който са заплатени финалната сума по графичната и функционална настройка на ПРОЕКТА и на първата такса за предоставяне на Абонаментната услуга.

(2) Към ПРОЕКТА се добавя нов модул, като след заплащане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на неговата цена ДОСТАВЧИКЪТ извършва необходимите настройки в срок, за който предварително е уведомил ПОЛЗВАТЕЛЯ след което го активира . Първата абонаментна такса за новия модул, изчислена на база оставащия период, за който е заплатена абонаментната такса за целия ПРОЕКТ се фактурира и заплаща или заедно с таксата за активация на МОДУЛА или се добавя към фактурата за следващия абонаментен период, по преценка на ДОСТАВЧИКА.

Чл.10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ осъществява достъп до Административния панел на системата за управление на съдържанието на проекта посредством профил, създаден от ДОСТАВЧИКА.  Профилът съдържа потребителско име и парола, чрез които ПОЛЗВАТЕЛЯТ или лицата, които е упълномощил да администрират ПРОЕКТА се легитимират.

(2) Функциите, достъпни от административния панел се определят на база включени в ПРОЕКТА модули.

 (3) Активният профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ му дава възможност да добавя, премахва, коригира, променя и изобщо управлява информацията в определни модули, включени в ПРОЕКТА, както и да ползва правата си по абонаментната поддръжка.

Чл.11. (1) Отговорността за опазване поверителността и съхраняването на потребителското име и парола е на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Той отговаря за всички дейности и действия, които са извършени чрез тях, независимо дали лично от него, от лица, на които е предоставил потребителското име и парола или от неупълномощени от него лица.

(2) В случай, че у ПОЛЗВАТЕЛЯ възникне съмнение, че неупълномощени от него лица са получили достъп до административния панел, той е длъжен незабавно да уведоми ДОСТАВЧИКА, който следва да предприеме действия по установяване и предотвратяване на неоторизиран достъп.

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА.

Чл.12. (1) Абонаментната услуга се предоставя от ДОСТАВЧИКЪТ съгласно договорените сървърни параметри, избрания пакет за техническа поддръжка и модулите включени в ПРОЕКТА ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва услугата в рамките на добросъвестното, разумно и прието в практиката и обичаите потребление и технологични възможности.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира непрекъсваемост на услугите, безгрешно функциониране и достъп до проекта през цялото време на предоставяне на услугата.

Чл.13. (1) В случай че при ползването на Абонаментната услуга се установи надвишаване на лимитите на сървърните параметри над договреното, ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи или прекрати предоставянето на услугите до преустановяване на надвишаването или след предоговарянето по ал.2.

(2) В случай, че надвишаването се дължи на повишеното потребление на проекта, в резултат на неговото развитие, страните следва да договорят преминаване към по-висок пакет  сървърни параметри.

Чл.14. (1) Услугата по техническа поддръжка се предоставя от ДОСТАВЧИКА съобразно  параметрите на уговорения пакет за техническа поддръжка и не включва въвеждане или управление на съдържанието на проекта,  както и промяна на функционалностите на модулите по желание на ползвателя.

(2) При наличие на проблем, свързан с ползването на услугите, предоставени чрез абонамент, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да уведоми ДОСТАВЧИКА незабавно, след като узнае за тях.

(3) Уведомлението се извършва на имейл адреса на ДОСТАВЧИКА, посочен в чл.2 от настоящите Общи условия.

 (4) Когато пакетът за техническа поддръжка не включва телефонна услуга, както и когато включва такава, но лимитът за разговори е изчерпан, уведомление за технически проблем може да се извърши по телефон само при спешна и неотложна необходимост.

Чл.15. (1) Не се включват в абонаментната поддръжка дейностите по отстраняване на проблеми и възстановяване функционалността и съдържанието на проекта, възникнали в резултат на неправомерното му използване от ПОЛЗВАТЕЛЯ или трети лица, в това число и при фалшива легитимация от тяхна страна. 

(2) При неправомерно използване на ПРОЕКТА от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, при възстановяване на нормалната му работа е възможно да бъдат изгубени данни, въведени в ПРОЕКТА след последното му  архивиране.

Чл.16. (1).  В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ е издал фактура за следващ период, а до изтичане на периода, за който Абонаментната услуга е заплатена не постъпи плащане, ДОСТАВЧИКЪТ  деактивира ПРОЕКТА.

(2) Активирането на ПРОЕКТА  се извършва най-късно до края на първия работен ден, следващ деня, в който абонаментната такса е заплатена, освен ако междувременно са настъпили обстоятелства, които препятстват незабавното му активиране. В последния случай ДОСТАВЧИКЪТ го активира в разумен срок.

 (3) В случай, че плащане не постъпи до изтичане на 15 дни от началото на периода, за който не е заплатено  ДОСТАВЧИКЪТ  преустановява съхранението на ПРОЕКТА, в това число цялото му съдържание и договорът за предоставяне на Абонамента услуга се счита за прекратен.

Чл.17. Във всички случаи, когато ДОСТАВЧИКЪТ е ограничил или прекратил предоставянето на всички или част от услугите,  в това число, при забава в плащането на абонаментната услуга, при допускане на закононарушения и други нарушения в условията на ползване на проекта от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, сроковете за ползване и заплащането на абонаментните услуги не се прекъсват, спират или удължават за времето на спирането. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи от ПОЛЗВАТЕЛЯ по време на прекъсването или ограничаването.

Чл.18. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изготви и приложи софтуерни актуализации и модификации на ПРОЕКТА, обновяване и добавяне на модули, наложено от развитието на услугата Valival Commerce, промяната на технологиите, законодателството, изискванията на търсачките и на трети страни, когато това е възможно, както и на поправка на грешки.

(2) В случай на необходимост от пълно подновяване на ПРОЕКТА, наложен от развитието на техниката и технологиите, същата се извършва на преференциални цени за ползвателите на Абонаментната услуга.

Чл.19. (1) В случаите, когато  ДОСТАВЧИКЪТ е изготвил и приложил софтуерна актуализация, касаеща ПРОЕКТА, нов модул и/или отстраняване на грешки, той уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за актуализацията, само ако същата е съществена и води до промяна в функционалността на ПРОЕКТА или части от него.

(2)ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да приложи софтуерна актуализация, модификация или да включи нов модул към ПРОЕКТА след предварително съгласуване с ПОЛЗВАТЕЛЯ, в това число и след получаване или уговаряне на допълнително заплащане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и  изобщо да определи допълнителни или различни условия за ползване на актуализираните или поправени версии, както и на новите модули.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да прави изменения и подобрения на ПРОЕКТА, доколкото не се премахват основните му функции и модули.

(4) При необходимост от извършване на профилактика, отстраняване на повреди или грешки, актуализации и други свързани с това дейности, ДОСТАВЧИКЪТ може временно да преустанови предоставяните Услуги за необходимия за извършването им срок. Този срок следва да съответства на срока, необходим за извършване на дейностите при положена най-добра разумна грижа.

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Чл.20.  (1)  ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи цялата отговорност за публикуваните в проекта текстове, изображения, видеа и други материали, както и за законосъобразността, пълнотата, верността и съответствието с добрите нрави на въведената в ПРОЕКТА информация.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е отговорен за придобиването и снабдяването с права за ползване на изображения, текстове, видео материали, търговски марки и други защитими от закона обекти на интелектуалната собственост, които се използват в ПРОЕКТА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за наличието в проекта на защитени обекти и права.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, дори и технически той да е поставил материалите и информацията в ПРОЕКТА, както и когато е предоставил примерни изображения, текстове и други материали, като например Общи условия за ползване на сайта, Политика за защита на личните данни и други.

Чл.21. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен сам да осигури всички лицензии, разрешения и регистрации необходими за дейността, която осъществява чрез ПРОЕКТА.

Чл.22. (1) Страните се съгласяват, че цялото съдържание на ПРОЕКТА създадено в хода на експлоатация му, в това число данните за клиентите на ПОЛЗВАТЕЛЯ, данни по сделките на ПОЛЗВАТЕЛЯ, графични и видео материали, документи, текстова информация, предоставена от ползвателя или придобита от него в хода на сделките и др., в техния пълен вид и модификации, е собственост на ПОЛЗВАТЕЛЯ, при ограниченията посочени в следващите алинеи.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ преустановява съхранението на ПРОЕКТА и цялото му съдържание след изтичане на уговорените при прекратяване предоставянето на Абонаментната услуга срокове, в това число и на архивите.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя съдържанието на проекта само при изрично искане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато е направено по време на действие на Абонаментната услуга или в съответния срок на съхраняване на ПРОЕКТА при прекратяването й, като предоставя съдържанието в определен от ДОСТАВЧИКА формат и срещу заплащане на услугата, формирано на база обема на информацията.

VIII. НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТА

Чл.23. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право чрез проекта да публикува или по какъвто и да е начин да разпространява  или прави достъпни съобщения, текст, публикации, видео и снимкови материали, компютърни файлове и всякакви други данни, които противоречат на приложимото законодателство, морала, добрите нрави и които засягат права и законни интереси на ДОСТАВЧИКА, други негови клиенти, както и на трети лица.

(2) В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ констатира подобно поведение, както и когато е налице риск за сигурността и нормалната и безпроблемна работа на ПРОЕКТА и системите на ДОСТАВЧИКА, той има право временно да деактивира проекта, както и да изтрие всякаква информация, в това число и програмни кодове, разположена на сървърите, която, по негова преценка, представлява риск или закононарушение.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да следи за наличие на противоправни дейности, както и на противоправна информация и съдържание, които се съхраняват или пренасят чрез проекта на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл.24. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да генерира и изпраща непоискани съобщения СПАМ, като в случай на нарушение ДОСТАВЧИКЪТ може да преустанови временно предоставянето на Абонаментната услуга. В случай, че нарушението се повтори, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати окончателно предоставянето на услугата без да дължи връщане на заплатените за Абонаментната услуга сума.

Чл.25. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва и управлява ПРОЕКТА в противоречие с действащото законодателство или настоящите Общи условия, както и когато го прави по начин, който застрашава правата и интересите на останалите клиенти на ДОСТАВЧИКА, или застрашава репутацията и доброто име на ДОСТАВЧИКА и/или негов клиент , ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да преустанови предоставянето на Абонаментната услуга, а при повторност или особено грубо нарушение да я прекрати, като и в двата случая не  дължи обезщетения, нито връщане на заплатени суми;

Чл.26.(1) Във всички случаи на неправомерно поведение на ПОЛЗВАТЕЛЯ ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да го уведоми за деактивирането на ПРОЕКТА и преустановяване предоставянето на Абонаментната услуга.

(2) По собствена преценка ДОСТАВЧИКЪТ има право да поиска от ПОЛЗВАТЕЛЯ да отстрани сам нарушението и да му даде срок за това, като в случай че не го направи има право временно да преустанови или да прекрати представянето на Абонаментната услуга.

IX. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА, ОТГОВОРНОСТ.

Чл.27. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да извършва професионално и  качествено възложената работа, в договорените срокове, в съответствие с нуждите на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(2) При възникване на технически проблем, ДОСТАВЧИКЪТ полага всички разумни усилия и най-добри практики за отстраняването му, в рамките на разумно необходимите срокове.

Чл.28. ДОСТАВЧИКЪТ само предлага услуга по създаване на ПРОЕКТА и неговата поддръжка и не носи отговорност към ПОЛЗВАТЕЛЯ, нито към трети лица, в това число потребители и други търговци и предприятия, чиито права или законни интереси са били засегнати или увредени от дейността, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва чрез ПРОЕКТА или изобщо от информация, в това число текстове, изображения, видеа и други материали, налични в ПРОЕКТА.

Чл.29. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че не може да предостави услугите в определен период, поради непреодолима сила, случайни събития, хакерски атаки, проблеми с интернет свързаността, законодателни изисквания или ограничения,  разпореждания на компетентни държавни органи, технически и други причини, в  това число технически изисквания, поставени от трети страни, като пощенски оператори, банкови институции, разплащателни псредници и др. Той не отговаря и ако в резултат на тези събития е настъпила загуба на информация или достъпът до информацията е ограничен или прекратен.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за вредите, настъпили за ПОЛЗВАТЕЛЯ, в резултат на външни извънредни събития, както и за всички останали вреди, които биха настъпили и при предоставяне на най-добра дължима грижа.

Чл.30.  ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за каквито и да било вреди или пропуснати пози, претърпени от ПОЛЗВАТЕЛЯ по повод договорните им отношения, освен ако се докаже, че при допускането им ДОСТАВЧИКЪТ е действал умишлено или с груба небрежност, като Общата отговорност на ДОСТАВЧИКА, произтичаща от договорните отношения с ПОЛЗВАТЕЛЯ е ограничена до цената на Абонаментната услуга за период от три месеца .

Чл.31. (1)  ДОСТАВЧИКЪТ има право да посочи наименованието си на всяка страница на ПРОЕКТА с връзка (hyperlink) към собствения си уеб сайт.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ има право да посочва ПОЛЗВАТЕЛЯ като свой клиент в рекламни и други свои представителни материали и да публикува връзки (hyperlinks) към неговия сайт с презентационна цел.

Чл.32. ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ техническо описание на програмният код и базата данни.

Чл.33. (1) Собствеността върху ПРОЕКТА, с всичките му характеристики, модули и софтуерни компоненти е на ДОСТАВЧИКА.

(2) Авторските права върху всички елементи от проекта – дизайн, спецификации, файлове, софтуерни програми, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, които могат да съставляват обект на право на интелектуална собственост, възникнали в процеса на работа по проекта по време на действие на настоящия договор и изработени от ДОСТАВЧИКА, принадлежат на ДОСТАВЧИКА.

Чл.34. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предприеме всички необходими действия за защита на личните данни и при предоставянето на услугите стриктно да прилага Регламент (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016г. oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDPR).

X. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ, ОТГОВОРНОСТ

Чл.35. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да ползва ПРОЕКТА и правата си по абонаментната услуга законосъобразно, добросъвестно, разумно и с грижата на добър търговец.

(2) Чрез ПРОЕКТА ПОЛЗВАТЕЛЯТ осъществява обичайната си търговска или друга законосъобразна професионална дейност.

Чл.36. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да копира ПРОЕКТА или да го разпространява по какъвто и да е начин, в това число няма право да го копира визуално в други негови или ползвани от него уеб-базирани приложения, електронни магазини и др.

Чл.37. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право и не следва да прави опити да осъществи достъп до програмния код на ПРОЕКТА, както и няма право да го копира, разпространява или променя по какъвто и да е начин. 

Чл.38. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички платени от него имуществени санкции, обезщетения и други разходи, възникнали в резултат на спор с трети лица, породен от недобросъвестни или противоправни действия или бездействия на ПОЛЗВАТЕЛЯ, в това число за нарушение на авторски права, права на потребители, правила за защита на лични данни, правила за лоялна конкуренция и други.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНАТА УСЛУГА

Чл.39. (1) Предоставянето от страна на ДОСТАВЧИКА на абонаментната услуга се прекратява:

  1. С изтичане на срока, за който услугата не е заплатена, съгласно уговореното в настоящите Общи условия;
  2. По взаимно съгласие между страните;
  3. В предвидените в тези Общи условия случаи;
  4. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по настоящите общи условия, закона или индивидуалния си договор и не отстранява неизпълнението в даден му от ДОСТАВЧИКА срок, който е минимум пет работни дни, предоставянето на Абонаментната услуга се прекратява, без ДОСТАВЧИКА да има право да претендира връщане на заплатени по абонамента суми.

(2). След изтичане на 15 дни от деактивиране на ПРОЕКТА поради неплащане или от прекратяване предоставянето на Абонаментната услуга в останалите случаи, ДОСТАВЧИКЪТ преустановява съхраняването на ПРОЕКТА и цялото му съдържание,  в това число профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ, всички кодове, бази данни, снимкови и видео материали, текст и др.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.40. (1) Общите услови могат да бъдат едностранно променени от страна на ДОСТАВЧИКА, за което ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще бъде уведомен по подходящ начин.

(2) Всяко допълване и изменение на Общите условия ще има действие в отношенията между страните след изричното уведомяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ и ако последният не заяви в 10 дневен срок от уведомлението, че не приема цялото изменение или части от него.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.41. В случай на противоречие между тези Общи условия и индивидуални договорености между страните, отношенията се уреждат съгласно индивидуално договореното между тях.

Чл.42. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл.43. За неуредените в тези Общи условия и индивидуалните договорености между страните въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на взаимните им права и задължения, се прилагат законите на Република България

Чл.44. Всички спорове, възникнали между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА следва да се разрешат по взаимно съгласие, а при невъзможност следва да се отнесат за разрешаване към компетентния съд по седалището на ДОСТАВЧИКА.

 

Настоящите Общи условия са приети на 03.01.2018 г. и влизат в сила от същата дата.

 

loading...